Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024

Cấp nước Tóc Tiên - Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 TSL - KQPT nhom B - 2024 - 04 - lan 1 Vui lòng xem chi tiết trên tập tin tải về 13.04.2024 TSL - KQPT nhom B - 2024 - 04 - lan 1