Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 2 năm 2022

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 2 năm 2022

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 TSL1221000840-3 Vui lòng xem chi tiết trên  tập tin tải về 12.10.2022 TSL1221000840