Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 03/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00446.22_21032022 Cổng cổng ty hóa chất AGC 21.03.2022 KQXN_CDC_00446.22_21032022
2 KQXN_CDC_00445.22_21032022 TTYT Thĩ xã Phú Mỹ 21.03.2022 KQXN_CDC_00445.22_21032022
3 KQXN_CDC_00444.22_21032022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 21.03.2022 KQXN_CDC_00444.22_21032022
4 KQXN_CDC_00380.22_07032022 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái mép, QL 51, Tân Phước, Phú Mỹ. 07.03.2022 KQXN_CDC_00380.22_07032022
5 KQXN_CDC_00379.22_07032022 TTYT Thĩ xã Phú Mỹ 07.03.2022 KQXN_CDC_00379.22_07032022
6 KQXN_CDC_00378.22_07032022 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 07.03.2022 KQXN_CDC_00378.22_07032022