Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 04/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00519.22_12042022 Nhà máy nước Tóc Tiên 12.04.2022 KQXN_CDC_00519.22_12042022
2 KQXN_CDC_00520.22_12042022 TTYT Phú Mỹ 12.04.2022 KQXN_CDC_00520.22_12042022
3 KQXN_CDC_00521.22_12042022 Hộ Bình Phát Ngã 3 Cái Mép, QL 51 12.04.2022 KQXN_CDC_00521.22_12042022
4 KQXN_CDC_00590.22_26042022 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 26.04.2022 KQXN_CDC_00590.22_26042022
5 KQXN_CDC_00591.22_26042022 TTYT Phú Mỹ 26.04.2022 KQXN_CDC_00591.22_26042022
6 KQXN_CDC_00592.22_26042022 Công ty AGC Việt Nam 26.04.2022 KQXN_CDC_00592.22_26042022