Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 TSL1211100351-1 Vui lòng xem chi tiết trên  tập tin tải về 04/11/2021 TSL1211100351-1