Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 11/2021. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 01450.21 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên. 01/11/2021 KQXN_CDC_01450.21_01112021
2 01451.21 TTYT Thị xã Phú Mỹ 01/11/2021 KQXN_CDC_01451.21_01112021
3 01452.21 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái mép, QL51, Tân Phước 01/11/2021 KQXN_CDC_01452.21_01112021
4 01485.21 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 08/11/2021 KQXN_CDC_01485.21_08112021
5 01486.21 TTYT TX Phú Mỹ 08/11/2021 KQXN_CDC_01486.21_08112021
6 01487.21 Hộ Bình Phát- QL51, Ngã 3 Cái Mép. 08/11/2021 KQXN_CDC_01487.21_08112021
7 01540.21 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 15/11/2021 KQXN_CDC_01540.21_15112021
8 01541.21 TTYT TX Phú Mỹ 15/11/2021 KQXN_CDC_01541.21_15112021
9 01542.21 Hộ Bình Phát Ngã 3 Cái Mép 15/11/2021 KQXN_CDC_01542.21_15112021
10 01595.21 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 22/11/2021 KQXN_CDC_01595.21_22112021
11 01596.21 TTYT TX Phú Mỹ 22/11/2021 KQXN_CDC_01596.21_22112021
12 01597.21 Cổng công ty Hóa chất AGC 22/11/2021 KQXN_CDC_01597.21_22112021