Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 12/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 12/2021. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01617.21_29112021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 29.11.2021 KQXN_CDC_01617.21_29112021
2 KQXN_CDC_01618.21_29112021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 29.11.2021 KQXN_CDC_01618.21_29112021
3 KQXN_CDC_01619.21_29112021 Hộ Bình Phát, Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ 29.11.2021 KQXN_CDC_01619.21_29112021
4 KQXN_CDC_01631.21_06122021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 06.12.2021 KQXN_CDC_01631.21_06122021
5 KQXN_CDC_01632.21_06122021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 06.12.2021 KQXN_CDC_01632.21_06122021
6 KQXN_CDC_01633.21_06122021 Hộ Bình Phát, Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ 06.12.2021 KQXN_CDC_01633.21_06122021
7 KQXN_CDC_01674.21_13122021 Nhà máy nước Tóc Tiên 13.12.2021 KQXN_CDC_01674.21_13122021
8 KQXN_CDC_01675.21_13122021 Hộ Vũ Thanh Phát, Ngã 3 Cái Mép, P.Tân Phước,TX Phú Mỹ. BRVT 13.12.2021 KQXN_CDC_01675.21_13122021
9 KQXN_CDC_01676.21_13122021 TTYT Thị xã Phú Mỹ, Đường 81, P.Phú Mỹ, TX Phú Mỹ. 13.12.2021 KQXN_CDC_01676.21_13122021
10 KQXN_CDC_01735.21_21122021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 21.12.2021 KQXN_CDC_01735.21_21122021
11 KQXN_CDC_01736.21_21122021 TTYT TX Phú Mỹ 21.12.2021 KQXN_CDC_01736.21_21122021
12 KQXN_CDC_01737.21_21122021 Hộ Bình Phát,Ngã 3, Cái Mép,QL51,Tân Phước,TX.Phú Mỹ. 21.12.2021 KQXN_CDC_01737.21_21122021
13 KQXN_CDC_01748.21_27122021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 27.12.2021 KQXN_CDC_01748.21_27122021
14 KQXN_CDC_01749.21_27122021 TTYT TX Phú Mỹ 27.12.2021 KQXN_CDC_01749.21_27122021
15 KQXN_CDC_01750.21_27122021 Cổng Công ty Hóa chất AGC 27.12.2021 KQXN_CDC_01750.21_27122021