Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 1/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 1/2023. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00037.23_05012023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 05.01.2023 KQXN_CDC_00037.23_05012023
2 KQXN_CDC_00038.23_05012023 TTYT TX Phú Mỹ 05.01.2023 KQXN_CDC_00038.23_05012023
3 KQXN_CDC_00039.23_05012023 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép QL51, TX Phú Mỹ 05.01.2023 KQXN_CDC_00039.23_05012023
4 KQXN_CDC_00084.23_12012023 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 12.01.2023 KQXN_CDC_00084.23_12012023
5 KQXN_CDC_00085.23_12012023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 12.01.2023 KQXN_CDC_00085.23_12012023
6 KQXN_CDC_00086.23_12012023 TNHH Hóa Chất Việt Nam 12.01.20023 KQXN_CDC_00086.23_12012023