Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 05/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 05/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00703.21_04052021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 04.05.2021 KQXN_CDC_00703.21_04052021
2 KQXN_CDC_00704.21_04052021 TTYT TX Phú Mỹ 04.05.2021 KQXN_CDC_00704.21_04052021
3 KQXN_CDC_00705.21_04052021 Hộ Bình Phát-QL51, Ngã 3 Cái Mép, Tân Phước, TX Phú Mỹ 04.05.2021 KQXN_CDC_00705.21_04052021
4 KQXN_CDC_00773.21_12052021 Nhà máy nước Tóc Tiên 12.05.2021 KQXN_CDC_00773.21_12052021
5 KQXN_CDC_00774.21_12052021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 12.05.2021 KQXN_CDC_00774.21_12052021
6 KQXN_CDC_00775.21_12052021 Hộ Nguyễn Văn Tâm- Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ 12.05.2021 KQXN_CDC_00775.21_12052021
7 KQXN_CDC_00810.21_17052021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 17.05.2021 KQXN_CDC_00810.21_17052021
8 KQXN_CDC_00811.21_17052021 TTYT Thị Xã Phú Mỹ 17.05.2021 KQXN_CDC_00811.21_17052021
9 KQXN_CDC_00812.21_17052021 Hộ Bình Phát, ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước 17.05.2021 KQXN_CDC_00812.21_17052021
10 KQXN_CDC_00849.21_24052021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 24.05.2021 KQXN_CDC_00849.21_24052021
11 KQXN_CDC_00850.21_24052021 TTYT TX Phú Mỹ 24.05.2021 KQXN_CDC_00850.21_24052021
12 KQXN_CDC_00851.21_24052021 Cổng công ty TNHH Hoá chất AGC VN 24.05.2021 KQXN_CDC_00851.21_24052021