Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả thử nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm TSL chất lượng nước tháng 5/2021

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả thử nghiệm của trung tâm kiểm nghiệm TSL chất lượng nước tháng 5/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 SG210600090-1 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 27.05.2021 SG210600090-1