Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 06/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 06/2021. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00916.21_02062021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 02/06/2021 KQXN_CDC_00916.21_02062021
2 KQXN_CDC_00917.21_02062021 TTYT Thị xã, Phú Mỹ 02/06/2021 KQXN_CDC_00917.21_02062021
3 KQXN_CDC_00918.21_02062021 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL 51, Tân Phước, Phú Mỹ 02/06/2021 KQXN_CDC_00918.21_02062021
4 KQXN_CDC_00954.21_09062021 TTYT Y tế TX Phú Mỹ 09/06/2021 KQXN_CDC_00954.21_09062021
5 KQXN_CDC_00955.21_09062021 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái Mép- TX Phú Mỹ 09/06/2021 KQXN_CDC_00955.21_09062021
6 KQXN_CDC_00968.21_15062021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 15/06/2021 KQXN_CDC_00968.21_15062021
7 KQXN_CDC_00969.21_15062021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 15/06/2021 KQXN_CDC_00969.21_15062021
8 KQXN_CDC_00970.21_15062021 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước 15/06/2021 KQXN_CDC_00970.21_15062021
9 KQXN_CDC_00978.21_21062021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 21/06/2021 KQXN_CDC_00978.21_21062021
10 KQXN_CDC_00979.21_21062021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 21/06/2021 KQXN_CDC_00979.21_21062021
11 KQXN_CDC_00980.21_21062021 Hộ Bình Phát - Ngã 3 - Cái Mép,QL51, Tân Phước 21/06/2021 KQXN_CDC_00980.21_21062021
12 KQXN_CDC_00992.21_28062021 Tại  nhà máy Câp nước Tóc Tiên 28/06/2021 KQXN_CDC_00992.21_28062021
13 KQXN_CDC_00993.21_28062021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 28/06/2021 KQXN_CDC_00993.21_28062021
14 KQXN_CDC_00994.21_28062021 Cổng Cty TNHH Hoá Chất AGC Việt Nam 28/06/201 KQXN_CDC_00994.21_28062021