Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 07/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 07/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01013.21_05072021 Nhà máy nước Tóc Tiên 05.07.2021 KQXN_CDC_01013.21_05072021
2 KQXN_CDC_01014.21_05072021 TTYT TX Phú Mỹ 05.07.2021 KQXN_CDC_01014.21_05072021
3 KQXN_CDC_01015.21_05072021 Hộ Nguyễn Anh Tâm- Ngã 3 Cái Mép 05.07.2021 KQXN_CDC_01015.21_05072021
4 KQXN_CDC_01051.21_12072021 Nhà máy nước Tóc Tiên 12.07.2021 KQXN_CDC_01051.21_12072021
5 KQXN_CDC_01052.21_12072021 TTYT Thị Xã Phú Mỹ 12.07.2021 KQXN_CDC_01052.21_12072021
6 KQXN_CDC_01053.21_12072021 Hộ Nguyễn Phi Vũ- Ngã 3 Cái Mép,TX Phú Mỹ 12.07.2021 KQXN_CDC_01053.21_12072021
7 KQXN_CDC_01078.21_19072021 Nhà máynước Tóc Tiên 19.07.2021 KQXN_CDC_01078.21_19072021
8 KQXN_CDC_01079.21_19072021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19.07.2021 KQXN_CDC_01079.21_19072021
9 KQXN_CDC_01080.21_19072021 Hộ Nguyễn văn Thọ 19.07.2021 KQXN_CDC_01080.21_19072021
10 KQXN_CDC_01086.21_26072021 Nhà máynước Tóc Tiên 26.07.2021 KQXN_CDC_01086.21_26072021
11 KQXN_CDC_01087.21_26072021 TTYT TX Phú Mỹ 26.07.2021 KQXN_CDC_01087.21_26072021
12 KQXN_CDC_01088.21_26072021 Hộ Lê văn Việt- Ngã 3 Cái Mép,P Tân Phước,TX Phú Mỹ. 26.07.2021 KQXN_CDC_01088.21_26072021