Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 08/2021.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01105.21_03082021 Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên 03.08.2021 KQXN_CDC_01105.21_03082021
2 KQXN_CDC_01106.21_03082021 TTYT TX Phú Mỹ 03.08.2021 KQXN_CDC_01106.21_03082021
3 KQXN_CDC_01107.21_03082021 Hộ Lê Văn Nam- Ngã 3 Cái Mép, P. Tân Phước, TX Phú Mỹ 03.08.2021 KQXN_CDC_01107.21_03082021
4 KQXN_CDC_01118.21_09082021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 09.08.2021 KQXN_CDC_01118.21_09082021
5 KQXN_CDC_01119.21_09082021 TTYT TX Phú Mỹ 09.08.2021 KQXN_CDC_01119.21_09082021
6 KQXN_CDC_01120.21_09082021 Hộ Bình Phát, Ngã 3 Cái Mép 09.08.2021 KQXN_CDC_01120.21_09082021
7 KQXN_CDC_01151.21_16082021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 16.08.2021 KQXN_CDC_01151.21_16082021
8 KQXN_CDC_01152.21_16082021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 16.08.2021 KQXN_CDC_01152.21_16082021
9 KQXN_CDC_01153.21_16082021 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái Mép, QL 51 16.08.2021 KQXN_CDC_01153.21_16082021
10 KQXN_CDC_01157.21_23082021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 23.08.2021 KQXN_CDC_01157.21_23082021
11 KQXN_CDC_01158.21_23082021 TTYT TX Phú Mỹ 23.08.2021 KQXN_CDC_01158.21_23082021
12 KQXN_CDC_01159.21_23082021 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái Mép 23.08.2021 KQXN_CDC_01159.21_23082021