Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2020.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 11/2020.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 01917.20 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 02/11/2020 KQXN_TTYTDP_01917.20_02112020.pdf
2 01918.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 02/11/2020 KQXN_TTYTDP_01918.20_02112020.pdf
3 01919.20 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép. 02/11/2020 KQXN_TTYTDP_01919.20_02112020.pdf
4 01969.20 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái Mép. 09/11/2020 KQXN_TTYTDP_01969.20_09112020.pdf
5 01968.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ. 09/11/2020. KQXN_TTYTDP_01968.20_09112020.pdf
6 01967.20 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 09/11/2020 KQXN_TTYTDP_01967.20_09112020.pdf
7 02027.20 TTYT Y tế Thị xã Phú Mỹ. 16/11/2020 KQXN_TTYTDP_02027.20_16112020.pdf
8 02026.20 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên. 16/11/2020 KQXN_TTYTDP_02026.20_16112020.pdf
9 02028.20 Hộ Bình Phát- Ngã 3, Cái Mép. 16/11/2020 KQXN_TTYTDP_02028.20_16112020.pdf
10 02065.20 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái Mép. 23/11/2020 KQXN_TTYTDP_02065.20_23112020.pdf
11 02064.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 23/11/2020 KQXN_TTYTDP_02064.20_23112020.pdf
12 02063.20 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 23/11/2020 KQXN_TTYTDP_02063.20_23112020.pdf
13 KT3-05944AMT0 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 12/11/2020 kqpt nhom B- 112020.pdf