Asset Publisher Asset Publisher

Back

Thông báo "Về việc điều chỉnh giá bán nước máy". Áp dụng từ ngày 01/01/2024

Thông báo "Về việc điều chỉnh giá bán nước máy".

Kính gửi Quý khách hàng, Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên trân trọng thông báo về việc áp dụng giá nước mới kể từ ngày 01/01/2024 theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 26/06/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau : 

STT ĐỐI TƯỢNG MỨC SỬ DỤNG

Giá cũ

( VNĐ/m3 )

Giá mới

( VNĐ/m3 )

I Nước sinh hoạt đồng bào dân tộc    
  - Từ 0 – 10m3/ đồng hồ/tháng 4.500 5.500
  - Từ  trên 10 -20 m3/ đồng hồ/tháng   11.000
  - Từ  trên 20 m3/ đồng hồ/tháng   12.000
II Nước sinh hoạt nông thôn    
  - Từ 0 – 10m3/ đồng hồ/tháng 8.400 9.300
  - Từ  trên 10 -20 m3/ đồng hồ/tháng 11.000 11.000
  - Từ  trên 20 m3/ đồng hồ/tháng   12.500
III Nước sinh hoạt đô thị    
  - Từ 0 – 10m3/ đồng hồ/tháng 8.500 9.400
  - Từ  trên 10 -20 m3/ đồng hồ/tháng 12.500 12.600
  - Từ  trên 20 m3/ đồng hồ/tháng   13.500
IV Hành chính sự nghiệp 12.500 13.100
V Sản xuất vật chất    
  - Bán trực tiếp cho khách hàng 12.500 13.400
  - Bán qua đồng hồ tổng KCN 11.500 12.400
VI Kinh doanh dịch vụ 19.000 20.200

 

Chi tiết tại công văn 61/TB_CNTT