Asset Publisher Asset Publisher

Kết quả xét nghiệm nước tháng 05/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 05/2024. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 04/2024. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024

Cấp nước Tóc Tiên - Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 1 năm 2024 STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu ...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 03/2024. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 02/2024. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 01/2024. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 11/2023. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 10/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 10/2023. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết...

Kết quả xét nghiệm nước tháng 9/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 9/2023. Đang cập nhật...  STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải...

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023 STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên...