Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Thông báo : Thay đổi quy chuẩn áp dụng đối với chất lượng nước cấp.

Ngày 31/08/2021, Công ty TNHH Cấp nước Tóc Tiên thông báo thay đổi quy chuẩn áp dụng đối với chất lượng nước. Nội dung chi tiết Quý khách hàng xem tại công văn số 79/CV-CNTT.