Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2022

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2022

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 TSL1220500065-1 Vui lòng xem chi tiết trên  tập tin tải về 27.04.2021 TSL1220500065-1