Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 08/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 08/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01171.22 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 08.08.2022 KQXN_CDC_01171.22
2 KQXN_CDC_01172.22 TTYT Thị xã Phú Mỹ 08.08.2022 KQXN_CDC_01172.22
3 KQXN_CDC_01173.22 Hộ Bình Phát - ngã 3 Cái Mép, QL 51 , Tân Phước, Phú Mỹ 08.08.2022 KQXN_CDC_01173.22
4 KQXN_CDC_01272.22 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 22.08.2022 KQXN_CDC_01272.22
5 KQXN_CDC_01273.22 TTYT Thị xã Phú Mỹ 22082022 KQXN_CDC_01273.22
6 KQXN_CDC_01274.22 Cổng Công ty Hóa Chất AGC 22082022 KQXN_CDC_01274.22