Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 10/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 10/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 01582.22 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 03/10/2022 01582.22
2 01583.22 TTYT Thị xã Phú Mỹ 03.10.2022 01583.22
3 01584.22 Hộ Bình Phát, ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước. 03.10.2022 01584.22
4 01751.22 Công ty Cấp nước Tóc Tiên 20.10.2022 01751.22
5 01752.22 TTYT Thị xã Phú Mỹ 20.10.2022 01752.22
6

01753.22

TNHH Hóa chất Việt Nam AGC 20.10.2022 01753.22
7