Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 4/2023.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 4/2023. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00421.23_03042023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 03.04.2023 KQXN_CDC_00421.23_03042023
2 KQXN_CDC_00422.23_03042023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 03.04.2023 KQXN_CDC_00422.23_03042023
3 KQXN_CDC_00423.23_03042023 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Tx Phú Mỹ 03.04.2023 KQXN_CDC_00423.23_03042023
4 KQXN_CDC_00505.23_17042023 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 17.04.2023 KQXN_CDC_00505.23_17042023
5 KQXN_CDC_00506.23_17042023 TTYT Thị xã Phú Mỹ 17.04.2023 KQXN_CDC_00506.23_17042023
6 KQXN_CDC_00507.23_17042023 Cổng Cty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam 17.04.2023 KQXN_CDC_00507.23_17042023