Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 10/2020.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 10/2020

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 01697.20 Nhà máy Tóc Tiên 05/10/2020 KQXN_TTYTDP_01697.20_05102020.pdf
2 01698.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 05/10/2020 KQXN_TTYTDP_01698.20_05102020.pdf
3 01699.20 Hộ Bình Phát- ngã 3 Cái Mép, QL 51. 05/10/2020 KQXN_TTYTDP_01699.20_05102020.pdf
4 01755.20 Nhà máy Tóc Tiên 12/10/2020 KQXN_TTYTDP_01755.20_12102020.pdf
5 01756.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 12/10/2020 KQXN_TTYTDP_01756.20_12102020.pdf
6 01757.20 Hộ Bình Phát- ngã 3 Cái Mép, QL 51. 12/10/2020 KQXN_TTYTDP_01757.20_12102020.pdf
7 01815.20 Nhà máy Tóc Tiên 19/10/2020 KQXN_TTYTDP_01815.20_19102020.pdf
8 01816.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19/10/2020 KQXN_TTYTDP_01816.20_19102020.pdf
9 01817.20 Hộ Bình Phát- ngã 3 Cái Mép, QL 51. 19/10/2020 KQXN_TTYTDP_01817.20_19102020.pdf
10 01858.20 Nhà máy Tóc Tiên 26/10/2020 KQXN_TTYTDP_01858.20_26102020.pdf
11 01859.20 TTYT Thị xã Phú Mỹ 26/10/2020 KQXN_TTYTDP_01859.20_26102020.pdf
12 01860.20 Cổng cty TNHH Hoá Chất AGC Việt Nam 26/10/2020 KQXN_TTYTDP_01860.20_26102020.pdf