Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 03/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 03/2021. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_TTYTDP_00226.21_01032021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 01/03/2021 KQXN_TTYTDP_00226.21_01032021
2 KQXN_TTYTDP_00227.21_01032021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 01/03/2021 KQXN_TTYTDP_00227.21_01032021
3 KQXN_TTYTDP_00228.21_01032021 Nguyễn An Tâm, Ngã 3 Cái Mép 01/03/2021 KQXN_TTYTDP_00228.21_01032021
4 KQXN_TTYTDP_00283.21_08032021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 08/03/2021 KQXN_TTYTDP_00283.21_08032021
5 KQXN_TTYTDP_00284.21_08032021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 08/03/2021 KQXN_TTYTDP_00284.21_08032021
6 KQXN_TTYTDP_00285.21_08032021 Hộ Lê MInh Hoàng, ngã 3 Cái Mép, Thị xã Phú Mỹ. 08/03/2021 KQXN_TTYTDP_00285.21_08032021
7 KQXN_TTYTDP_00425.21_18032021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 18/03/2021 KQXN_TTYTDP_00425.21_18032021
8 KQXN_TTYTDP_00426.21_18032021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 18/03/2021 KQXN_TTYTDP_00426.21_18032021
9 KQXN_TTYTDP_00427.21_18032021 Hộ Bình Phát, ngã 3 Cái Mép, Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ. 18/03/2021 KQXN_TTYTDP_00427.21_18032021
10 KQXN_TTYTDP_00451.21_22032021 Hộ Bùi Đắc Việt, ngã 3 Cái Mép, Phường Tân Phước. 22/03/2021 KQXN_TTYTDP_00451.21_22032021
11 KQXN_TTYTDP_00452.21_22032021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 22/03/2021 KQXN_TTYTDP_00452.21_22032021
12 KQXN_TTYTDP_00508.21_29032021 Công ty TNHH Hoá chất AGC Việt Nam 29/03/2021 KQXN_TTYTDP_00508.21_29032021
13 KQXN_TTYTDP_00509.21_29032021 TTYT thị xã Phú Mỹ 29/03/2021 KQXN_TTYTDP_00509.21_29032021
14 KQXN_TTYTDP_00510.21_29032021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 29/03/2021 KQXN_TTYTDP_00510.21_29032021