Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 04/2021.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 04/2021. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_TTYTDP_00533.21_05042021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 05/04/2021 KQXN_TTYTDP_00533.21_05042021
2 KQXN_TTYTDP_00534.21_05042021 TTYT TX Phú Mỹ 05/04/2021 KQXN_TTYTDP_00534.21_05042021
3 KQXN_TTYTDP_00535.21_05042021 Hộ Bình Phát-QL51, P.Tân Phước, TX Phú Mỹ 05/04/2021 KQXN_TTYTDP_00535.21_05042021
4 KQXN_TTYTDP_00651.21_15042021 Nhà máy nước Tóc Tiên 15/04/2021 KQXN_TTYTDP_00651.21_15042021
5 KQXN_TTYTDP_00652.21_15042021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 15/04/2021 KQXN_TTYTDP_00652.21_15042021
6 KQXN_TTYTDP_00653.21_15042021 Hộ Nguyễn Thanh Thảo 15/04/2021 KQXN_TTYTDP_00653.21_15042021
7 KQXN_TTYTDP_00658.21_19042021 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 19/04/2021 KQXN_TTYTDP_00658.21_19042021
8 KQXN_TTYTDP_00659.21_19042021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19/04/2021 KQXN_TTYTDP_00659.21_19042021
9 KQXN_TTYTDP_00660.21_19042021 Hộ Trần Phương-Ngã 3 Cái Mép, Tân Phước, TX Phú MỸ 19/04/2021 KQXN_TTYTDP_00660.21_19042021
10 KQXN_TTYTDP_00694.21_27042021 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 27/04/2021 KQXN_TTYTDP_00694.21_27042021
11 KQXN_TTYTDP_00695.21_27042021 TTYT Thị xã Phú Mỹ 27/04/2021 KQXN_TTYTDP_00695.21_27042021
12 KQXN_TTYTDP_00696.21_27042021 Cty TNHH hoá chất AGC Việt NAm 27/04/2021 KQXN_TTYTDP_00696.21_27042021