Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCĐP-BRVT. Lần 2 năm 2023

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 TSL-KQPT nhom B - 2023-09-lan2 Vui lòng xem chi tiết trên tập tin tải về 12.09.2023 TSL-KQPT nhom B - 2023-09-lan2