Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2023

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm nước các chỉ tiêu phù hợp theo QCVN 01-1/2018/BYT. Lần 1 năm 2023

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 TSL-KQPT nhom B - 2023-03-lan1 Vui lòng xem chi tiết trên  tập tin tải về 11.03.2023 TSL-KQPT nhom B - 2023-03-lan1