Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 02/2022.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00150.22_08022022 Nhà máy nước Tóc Tiên 08/02/2022 KQXN_CDC_00150.22_08022022
2 KQXN_CDC_00151.22_08022022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 08/02/2022 KQXN_CDC_00151.22_08022022
3 KQXN_CDC_00152.22_08022022 Hộ Lê Thị Nương, ngã 3 Cái mép, TX Phú Mỹ 08/02/2022 KQXN_CDC_00152.22_08022022
4 KQXN_CDC_00258.22_21022022 Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam-KCN Cái Mép, P tân Phước 21/02/2022 KQXN_CDC_00258.22_21022022
5 KQXN_CDC_00272.22_22022022 Nhà máy nước Tóc Tiên 22/02/2022 KQXN_CDC_00272.22_22022022
6 KQXN_CDC_00273.22_22022022 Hộ Lê Thị Thu Thủy, dường 81,Phường Phú Mỹ, BR-VT 22/02/2022 KQXN_CDC_00273.22_22022022