Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 09/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 09/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01322.22_05092022 Tại nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 05.09.2022 KQXN_CDC_01322.22_05092022
2 KQXN_CDC_01323.22_05092022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 05.09.2022 KQXN_CDC_01323.22_05092022
3 KQXN_CDC_01324.22_05092022 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL 51, Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ 05.09.2022 KQXN_CDC_01324.22_05092022
4 KQXN_CDC_01480.22_19092022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 19.09.2022 KQXN_CDC_01480.22_19092022
5 KQXN_CDC_01481.22_19092022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19.09.2022 KQXN_CDC_01481.22_19092022
6 KQXN_CDC_01482.22_19092022 Công ty hóa chất AGC Việt Nam 19.09.2022 KQXN_CDC_01482.22_19092022