Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 11/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 11/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01832.22_07112022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 07112022 KQXN_CDC_01832.22_07112022
2 KQXN_CDC_01833.22_07112022 TTYT TX Phú Mỹ 07112022 KQXN_CDC_01833.22_07112022
3 KQXN_CDC_01834.22_07112022 Hộ Bình Phát- Ngã 3 Cái mép, QL51, Tân Phước, Phú Mỹ. 07112022 KQXN_CDC_01834.22_07112022
4 KQXN_CDC_01913.22_24112022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 24112022 KQXN_CDC_01913.22_24112022
5 KQXN_CDC_01914.22_24112022 TTYT TX Phú Mỹ 24112022 KQXN_CDC_01914.22_24112022
6 KQXN_CDC_01915.22_24112022 Công ty  24112022 KQXN_CDC_01915.22_24112022