Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 12/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 12/2022. 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_01940.22_05122022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 05.12.2022 KQXN_CDC_01940.22_05122022
2 KQXN_CDC_01941.22_05122022 TTYT TX.Phú Mỹ 05.12.2022 KQXN_CDC_01941.22_05122022
3 KQXN_CDC_01942.22_05122022 Hộ Bình Phát -QL51, ngã 3 Cái Mép 05.12.2022 KQXN_CDC_01942.22_05122022
4 KQXN_CDC_02047.22_19122022 Nhà máy Cấp nước Tóc Tiên 19.12.2022 KQXN_CDC_02047.22_19122022
5 KQXN_CDC_02048.22_19122022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19.12.2022 KQXN_CDC_02048.22_19122022
6 KQXN_CDC_02049.22_19122022 Công ty Hóa chất AGC Việt Nam 19.12.2022 KQXN_CDC_02049.22_19122022