Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

Kết quả xét nghiệm nước tháng 01/2022.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 01/2022.

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_00004.22_04012022 Nhà máy cấp nước Tóc Tiên 04/01/2022 KQXN_CDC_00004.22_04012022
2 KQXN_CDC_00005.22_04012022 TTYT Thị xã Phú Mỹ 04/01/2022 KQXN_CDC_00005.22_04012022
3 KQXN_CDC_00006.22_04012022 Hộ Bình Phát-QL51,Ngã 3 Cái Mép 04/01/2022 KQXN_CDC_00006.22_04012022
4 KQXN_CDC_00083.22_17012022 Nhà máy nước Tóc Tiên 17/01/2022 KQXN_CDC_00083.22_17012022
5 KQXN_CDC_00084.22_17012022 Vũ Thanh Hương- Ngã 3 Cái Mép, P.Tân Phước, TX Phú Mỹ 17/01/2022 KQXN_CDC_00084.22_17012022
6 KQXN_CDC_00085.22_17012022 TTYT Thị xã Phú Mỹ, đường 81, Phú Mỹ, TX Phú Mỹ 17/01/2022 KQXN_CDC_00085.22_17012022