Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kết quả xét nghiệm nước tháng 02/2024.

Cấp nước Tóc Tiên- Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sạch tháng 02/2024. Đang cập nhật... 

STT Số phiếu Địa điểm lấy mẫu Ngày lấy mẫu Liên kết tải
1 KQXN_CDC_19022024-00127.24 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 19.02.2024 KQXN_CDC_19022024-00127.24
2 KQXN_CDC_19022024-00128.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 19.02.2024 KQXN_CDC_19022024-00128.24
3 KQXN_CDC_19022024-00129.24 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Tx Phú Mỹ 19.02.2024 KQXN_CDC_19022024-00129.24
4 KQXN_CDC_26022024-00178.24 Nhà máy Cấp Nước Tóc Tiên 26.02.2024 KQXN_CDC_26022024-00178.24
5 KQXN_CDC_26022024-00179.24 TTYT Thị xã Phú Mỹ 26.02.2024 KQXN_CDC_26022024-00179.24
6 KQXN_CDC_26022024-00180.24 Hộ Bình Phát - Ngã 3 Cái Mép, QL51, Tân Phước, Tx Phú Mỹ 26.02.2024 KQXN_CDC_26022024-00180.24